Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco (CNC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.53 %
  • Khác
    99.47 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TRAPHACO 4,826,655 50.97 % 10/04/2014
Vũ Thị Thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị 450,000 4.75 % 10/04/2014
Trần Túc Mã Ủy viên Hội đồng quản trị 291,519 3.08 % 10/04/2014