Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco (CNC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.66 %
  • Khác
    99.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TRAPHACO 4826655.0 50.966 % 10/04/2014
Trần Túc Mã Thành viên Hội đồng quản trị 291519.0 3.078 % 10/04/2014