Công ty cổ phần Camimex Group (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.83 %
  • Khác
    95.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Vốn Thiên Niên Kỷ 2542833.0 19.233 % 31/12/2018
Bùi Đức Cường Phó Tổng Giám đốc 1920000.0 14.522 % 31/12/2018
Nguyễn An Ninh Thành viên Hội đồng quản trị 1648388.0 12.468 % 31/12/2018
Huỳnh Hữu Nhân 1065717.0 8.061 % 22/06/2018