Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.63 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.2 %
  • Khác
    63.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 4433426.0 36.628 % 16/11/2012
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) 2936024.0 24.257 % 15/12/2014
Nguyễn Thị Việt Ánh Chủ tịch Hội đồng quản trị 431613.0 3.566 % 25/01/2017
Nguyễn Văn Hậu 374465.0 3.094 % 30/06/2015