Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.2 %
  • Khác
    99.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Dầu Việt Nam 2936024.0 24.257 % 15/12/2014
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng 2420783.0 20.0 % 19/10/2017
Nguyễn Hoàng Sơn Lâm 1700000.0 14.045 % 18/01/2018
Nguyễn Thị Việt Ánh Thành viên Hội đồng quản trị 431613.0 3.566 % 25/01/2017
Nguyễn Văn Hậu 374465.0 3.094 % 30/06/2015