Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.58 %
  • Khác
    82.42 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thanh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 1440000.0 19.771 % 30/06/2015
Lê Ngọc Tú Thành viên Hội đồng quản trị 1280000.0 17.574 % 30/06/2015
Sacombank-SBS 906340.0 12.444 % 12/07/2010
AFC VF Limited 584160.0 8.02 % 06/07/2017