Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.59 %
  • Khác
    83.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thanh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 1440000.0 19.786 % 30/06/2015
Lê Ngọc Tú Thành viên Hội đồng quản trị 1280000.0 17.588 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín 906340.0 12.454 % 12/07/2010
AFC Vietnam Fund (AVF) 446470.0 6.135 % 19/03/2019