Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.78 %
  • Khác
    82.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thanh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 1440000.0 19.771 % 30/06/2015
Lê Ngọc Tú Thành viên Hội đồng quản trị 1280000.0 17.574 % 30/06/2015
Sacombank-SBS 906340.0 12.444 % 12/07/2010
INFONET.,JSC 716630.0 9.839 % 12/03/2012
AFC VF Limited 543600.0 7.464 % 01/10/2016