Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.41 %
  • Khác
    82.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thanh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,440,000 19.77 % 30/06/2015
Lê Ngọc Tú Ủy viên Hội đồng quản trị 1,280,000 17.57 % 30/06/2015
AFC VF Limited 523,660 7.19 % 20/05/2016
Trần Tấn Nhật 523,660 7.19 % 20/05/2016