Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.53 %
  • Khác
    93.47 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Xây lắp môi trường TKV 3,421,900 19.9 % 20/06/2016
Phạm Minh Phúc Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,385,300 8.05 % 26/06/2015
Phạm Văn Sỹ 1,093,903 6.36 % 09/11/2015
Kim Ngọc Nhân Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 639,338 3.72 % 26/06/2015