Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.68 %
  • Khác
    98.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Minh Phúc Chủ tịch Hội đồng quản trị 4139650.0 24.068 % 25/06/2018
Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV 3421900.0 19.895 % 20/06/2016
Phạm Văn Sỹ 1562820.0 9.086 % 09/11/2016
Kim Ngọc Nhân Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 999414.0 5.811 % 31/12/2017