Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.47 %
  • Khác
    96.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Minh Phúc Chủ tịch Hội đồng quản trị 4671196.0 27.158 % 18/11/2016
CTCP Xây lắp môi trường TKV 3421900.0 19.895 % 20/06/2016
Phạm Văn Sỹ 1562820.0 9.086 % 09/11/2016
Kim Ngọc Nhân Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 656990.0 3.82 % 30/06/2017