Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (CMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.69 %
  • Khác
    99.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Trọng Vinh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1427650.0 31.301 % 24/02/2017
Ngô Trọng Quang Thành viên Hội đồng quản trị 585420.0 12.835 % 30/06/2015
Ngô Phương Anh 548200.0 12.019 % 21/05/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean 382500.0 8.386 % 04/01/2017
Ngô Thu Hương 255700.0 5.606 % 04/11/2016
Lê Thị Tuyết Nhung 226000.0 4.955 % 24/02/2017