Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.49 %
  • Khác
    43.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn 6630400.0 51.003 % 25/03/2016
Lê Huy Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 2156700.0 16.59 % 31/12/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam 1420000.0 10.923 % 25/03/2016