Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.29 %
  • Khác
    92.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 8716170.0 25.636 % 27/07/2015
Công ty Dịch vụ Công ích TNXP 7498750.0 22.055 % 05/08/2015
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lê Hà 3330080.0 9.794 % 27/07/2015
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 2444352.0 7.189 % 14/11/2017
Tan Cang Logistics JSC 1237500.0 3.64 % 06/05/2015