Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    47.69 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.37 %
  • Khác
    44.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 8,716,170 25.64 % 27/07/2015
Công ty Dịch vụ Công ích TNXP 7,498,750 22.06 % 05/08/2015
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lê Hà 3,330,080 9.79 % 27/07/2015
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 2,393,972 7.04 % 20/11/2015
Bành Mỹ Hiền 1,429,000 4.2 % 27/07/2015
Tan Cang Logistics JSC 1,237,500 3.64 % 06/05/2015