Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.25 %
  • Khác
    92.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn 8716710.0 25.637 % 31/12/2017
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 8716170.0 25.636 % 27/07/2015
Công ty Dịch vụ Công ích TNXP 7498750.0 22.055 % 05/08/2015
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lê Hà 3330080.0 9.794 % 27/07/2015
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 2444352.0 7.189 % 14/11/2017
Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng 1237500.0 3.64 % 06/05/2015