Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    47.69 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.35 %
  • Khác
    44.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 8716170.0 25.636 % 27/07/2015
Công ty Dịch vụ Công ích TNXP 7498750.0 22.055 % 05/08/2015
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lê Hà 3330080.0 9.794 % 27/07/2015
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 2393972.0 7.041 % 20/11/2015
Bành Mỹ Hiền 1429000.0 4.203 % 27/07/2015
Tan Cang Logistics JSC 1237500.0 3.64 % 06/05/2015