Công ty Cổ phần xi măng La Hiên - VVMI (CLH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP 5,138,300 51.38 % 29/02/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam 700,000 7 % 29/02/2016
Đồng Quang Lực 564,900 5.65 % 29/02/2016