Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.62 %
  • Khác
    45.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty thuốc lá Việt Nam 6,683,040 34.22 % 30/06/2015
Công ty thuốc lá Sài Gòn 836,270 4.28 % 30/06/2015