Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.13 %
  • Khác
    26.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNPT 1984500.0 50.0 % 28/04/2014
AFC Umbrella Fund 390800.0 9.846 % 07/03/2017
America LLC 283300.0 7.138 % 11/07/2014
AFC VF Limited 191200.0 4.817 % 31/03/2017