Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.33 %
  • Khác
    25.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNPT 1,984,500 50 % 28/04/2014
AFC Umbrella Fund 369,300 9.3 % 01/09/2016
America LLC 283,300 7.14 % 11/07/2014
AFC VF Limited 166,000 4.18 % 24/07/2014