Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.74 %
  • Khác
    38.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNPT 1984500.0 50.0 % 28/04/2014
Nguyễn Hữu Hiếu 460000.0 11.59 % 22/05/2017
AFC Umbrella Fund 408900.0 10.302 % 22/05/2017