Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (CEMC) (CJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.39 %
  • Khác
    99.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Việt Hải Ủy viên Hội đồng quản trị 382,770 19.14 % 30/08/2016
CTCP Chứng khoán IB 364,000 18.2 % 18/08/2015
Công ty cổ phần bất động sản Home Direct 140,000 7 % 31/12/2014
Công ty cổ phần FTG Việt Nam 95,000 4.75 % 04/11/2015