Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (CEMC) (CJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.33 %
  • Khác
    99.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hữu Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2040000.0 51.0 % 17/10/2017
Đào Thị Minh Thu 840000.0 21.0 % 17/10/2017
Ngô Việt Hải Thành viên Hội đồng quản trị 791940.0 19.799 % 27/07/2018
Công ty cổ phần bất động sản Home Direct 140000.0 3.5 % 31/12/2014