Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    55.82 %
  • Khác
    44.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CII 33,561,510 12.71 % 12/08/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Vinaphil 32,300,347 12.23 % 17/09/2015
VIAC (No.1) Ltd Partnership 25,194,821 9.54 % 23/06/2016
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) 24,049,215 9.11 % 23/06/2016
Quỹ đầu tư phát triển đô thị TP HCM 18,407,805 6.97 % 24/08/2012
VIP Infrastructure Holdings Pte.Ltd 17,592,511 6.66 % 19/07/2016
Amersham Industries Ltd 16,811,688 6.37 % 23/06/2016
Công ty cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã 12,000,000 4.54 % 20/04/2016
Master Fund Holdings (Cayman) Ltd 11,569,148 4.38 % 23/06/2016
Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh 9,512,765 3.6 % 26/01/2016