Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    71.01 %
  • Khác
    28.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CII 3.356151E7 13.629 % 15/06/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Vinaphil 3.2300347E7 13.117 % 17/09/2015
VIAC (No.1) Ltd Partnership 2.5194821E7 10.232 % 23/06/2016
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) 2.4049215E7 9.766 % 23/06/2016
VIP Infrastructure Holdings Pte.Ltd 1.7592511E7 7.144 % 19/07/2016
Amersham Industries Ltd 1.6811688E7 6.827 % 23/06/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.453813E7 5.904 % 10/02/2017
Master Fund Holdings (Cayman) Ltd 1.1569148E7 4.698 % 23/06/2016
Công ty cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã 1.0E7 4.061 % 03/05/2017
Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh 9512765.0 3.863 % 26/01/2016
Peconic Holdings (Cayman) Ltd 7712765.0 3.132 % 23/06/2016