Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    53.87 %
  • Khác
    46.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Vinaphil 3.2300347E7 13.039 % 17/09/2015
VIAC (No.1) Ltd Partnership 2.5194821E7 10.171 % 23/06/2016
PYN FUND MANAGEMENT LTD 2.441601E7 9.857 % 25/06/2018
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) 2.4049215E7 9.708 % 23/06/2016
VIP Infrastructure Holdings Pte.Ltd 2.156984E7 8.708 % 31/12/2017
Amersham Industries Ltd 1.6811688E7 6.787 % 23/06/2016
Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh 9512765.0 3.84 % 26/01/2016