Công ty Cổ phần COMA18 (CIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Đức Huế Chủ tịch Hội đồng quản trị 2150400.0 16.0 % 19/05/2016
Trần Thị Thu Hiền 2016000.0 15.0 % 19/05/2016
Lê Huy Lân Tổng Giám đốc 1344000.0 10.0 % 24/04/2014
Trần Đức Minh Ủy viên Hội đồng quản trị 1344000.0 10.0 % 19/05/2016
Đỗ Quang Khuê Ủy viên Hội đồng quản trị 1298000.0 9.658 % 01/06/2016