Công ty Cổ phần COMA18 (CIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Đức Huế Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,150,400 16 % 19/05/2016
Trần Thị Thu Hiền 2,016,000 15 % 19/05/2016
Lê Huy Lân Tổng Giám đốc 1,344,000 10 % 24/04/2014
Trần Đức Minh Ủy viên Hội đồng quản trị 1,344,000 10 % 19/05/2016
Đỗ Quang Khuê Ủy viên Hội đồng quản trị 1,298,000 9.66 % 01/06/2016
Nguyễn Đức Thành 573,065 4.26 % 31/12/2012