Công ty Cổ phần COMA18 (CIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần đầu tư FIDEL 1.81E7 57.388 % 14/12/2016
Trần Đức Minh Thành viên Hội đồng quản trị 1344000.0 4.261 % 19/04/2018
Đỗ Quang Khuê Thành viên Hội đồng quản trị 1298000.0 4.115 % 01/06/2016