Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (CID: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.52 %
  • Khác
    98.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Duy Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 552,726 59.53 % 30/06/2015
CINDE 99,000 10.66 % 30/06/2015
Trần Hải Nguyên Long Phó Tổng Giám đốc 78,860 8.49 % 30/06/2015