Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (CID: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10.52 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.52 %
  • Khác
    87.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Duy Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 552726.0 59.529 % 30/06/2015
CINDE 153500.0 16.532 % 31/08/2016
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 97632.0 10.515 % 29/03/2017
Trần Hải Nguyên Long Phó Tổng Giám đốc 78860.0 8.493 % 30/06/2015