Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 (CI5: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.57 %
  • Khác
    99.43 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam 1,275,000 47.22 % 17/11/2015
Nguyễn Văn Khương Thành viên Hội đồng quản trị 166,203 6.16 % 04/04/2017
Nguyễn Hồng Hải Thành viên Hội đồng quản trị 85,203 3.16 % 10/08/2016