Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (CHS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.96 %
  • Khác
    48.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) 1.4484E7 51.0 % 01/11/2016
Công ty Cổ phần Long Hậu 9656000.0 34.0 % 01/11/2016
Nguyễn Thành Đức 1506300.0 5.304 % 01/11/2016