Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.43 %
  • Khác
    96.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Điện lực Miền Trung 2.894168E7 22.97 % 25/04/2016
Tổng Công ty Điện lực Miền Nam 2.894168E7 22.97 % 25/04/2016
REE CORP. 2.3892185E7 18.962 % 06/03/2017
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) 6160000.0 4.889 % 30/10/2015