Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    45.94 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.44 %
  • Khác
    50.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Điện lực Miền Nam 3.1835848E7 22.97 % 21/06/2018
Tổng công ty Điện lực Miền Trung 3.1835848E7 22.97 % 21/06/2018
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 3.1438493E7 22.683 % 19/12/2018
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực 6776000.0 4.889 % 21/06/2018