Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội (CH5: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.31 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    63.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV 1355250.0 36.31 % 02/12/2016
Nguyễn Mạnh Trung 315000.0 8.439 % 02/12/2016
Trần Hồng Tâm 236250.0 6.33 % 02/12/2016
Vương Đức Cường Chủ tịch Hội đồng quản trị 223145.0 5.979 % 02/12/2016