Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam (CFC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.11 %
  • Khác
    98.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Văn Sáu Thành viên Hội đồng quản trị 277680.0 11.407 % 30/06/2015
Nguyễn Quang Tuyến Chủ tịch Hội đồng quản trị 204600.0 8.405 % 19/07/2016
Huỳnh Thị Điểm 162480.0 6.675 % 31/12/2014
Nguyễn Quang Thông 80100.0 3.291 % 19/07/2016