Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam (CFC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.15 %
  • Khác
    98.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Văn Sáu Thành viên Hội đồng quản trị 277680.0 12.428 % 30/06/2015
Nguyễn Quang Tuyến Chủ tịch Hội đồng quản trị 204600.0 9.157 % 19/07/2016
Huỳnh Thị Điểm 162480.0 7.272 % 31/12/2014
Lâm Dạ Vũ 150000.0 6.714 % 31/12/2016
Nguyễn Quang Thông 101700.0 4.552 % 21/08/2017
Võ Minh Truyền 77550.0 3.471 % 21/07/2017
Trương Lên Thành viên Hội đồng quản trị 72000.0 3.223 % 30/06/2015
Nguyễn Nhân Trưởng Ban Kiểm soát 67200.0 3.008 % 30/06/2015