Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam (CFC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.04 %
  • Khác
    98.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Văn Sáu Ủy viên Hội đồng quản trị 277,680 11.41 % 30/06/2015
Nguyễn Quang Tuyến Chủ tịch Hội đồng quản trị 204,600 8.4 % 19/07/2016
Huỳnh Thị Điểm 162,480 6.68 % 31/12/2014
Nguyễn Quang Thông 80,100 3.29 % 19/07/2016