Công ty Cổ phần Tech - Vina (CET: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.23 %
  • Khác
    99.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dương Văn Nam 659700.0 10.904 % 31/12/2017
Hoàng Văn Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 550000.0 9.091 % 31/12/2017
Nguyễn Công Hoan Phó Tổng Giám đốc 535000.0 8.843 % 31/12/2017
Nguyễn Thị Thơm 400000.0 6.612 % 31/12/2017