Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O (CEO: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.4 %
  • Khác
    78.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đoàn Văn Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 4.05E7 26.23 % 31/12/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.07791E7 6.981 % 17/03/2016
Phạm Trường Sơn 7569832.0 4.903 % 31/12/2017