Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O (CEO: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.76 %
  • Khác
    82.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đoàn Văn Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 18,000,000 17.49 % 30/06/2015
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 10,779,100 10.47 % 17/03/2016
Phạm Trường Sơn 3,364,370 3.27 % 30/06/2015