Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Cencon Việt Nam (CEN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Tiến Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 120000.0 9.166 % 26/02/2018
Triệu Tiến Duẩn 90000.0 6.874 % 26/02/2018
Mạc Thị Hoa Thành viên Hội đồng quản trị 90000.0 6.874 % 26/02/2018