Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và thiết bị Công nghiệp (CEG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Trọng Hiến Thành viên Hội đồng quản trị 307489.0 8.092 % 30/12/2016
Trương Hữu Chí Thành viên Hội đồng quản trị 273203.0 7.19 % 28/11/2018
Tạ Đình Lân Phó Tổng Giám đốc 247635.0 6.517 % 30/12/2016
Nguyễn Đức Minh Thành viên Hội đồng quản trị 197175.0 5.189 % 30/12/2016
Lê Quốc Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 190637.0 5.017 % 30/12/2016
Trương Đắc Duy 190000.0 5.0 % 28/11/2018
Trương Minh Khôi Phó Tổng Giám đốc 190000.0 5.0 % 30/12/2016
Nguyễn Thị Phương Nga 117457.0 3.091 % 30/12/2016