Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    29.91 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    70.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 1,787,492 29.91 % 09/09/2016
Dương Thị Huyền Quyên 1,011,026 16.92 % 09/09/2016
Đỗ Hiên Ngang Chủ tịch Hội đồng quản trị 609,395 10.2 % 09/09/2016
Đinh Đức Bộ Ủy viên Hội đồng quản trị 325,438 5.44 % 09/09/2016