Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    29.91 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.14 %
  • Khác
    69.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 1787492.0 29.906 % 09/09/2016
Công ty TNHH Liên hợp Xây dựng Vạn Cường 1485882.0 24.86 % 03/08/2017
Dương Thị Huyền Quyên 1011026.0 16.915 % 09/09/2016
Đông Thị Thắm 581631.0 9.731 % 03/08/2017
Nguyễn Xuân Khoa 332000.0 5.555 % 30/12/2016
Đỗ Hiên Ngang Chủ tịch Hội đồng quản trị 332000.0 5.555 % 15/03/2017