Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai (CDR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 464000.0 29.0 % 30/11/2016
Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình 200000.0 12.5 % 30/11/2016
Lê Văn Liêm Chủ tịch Hội đồng quản trị 104200.0 6.513 % 05/11/2018
Lê Thị Phương Loan 93500.0 5.844 % 30/11/2016