Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.95 %
  • Khác
    96.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Đình Nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị 1636042.0 5.193 % 28/12/2016
Nguyễn Đức Tuấn 947510.0 3.007 % 28/01/2017