Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.72 %
  • Khác
    99.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINALINES 4.95E7 75.0 % 22/10/2015
Lâm Thị Mai 3900000.0 5.909 % 22/10/2015
Vũ Văn Hải 3800000.0 5.758 % 22/10/2015