Công ty cổ phần Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng (CDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    57.52 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    42.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng 1,150,434 57.52 % 07/04/2016
Nguyễn Thị Minh Phương 203,428 10.17 % 31/12/2016
Nguyễn Văn Hiền Thành viên Hội đồng quản trị 136,757 6.84 % 07/04/2016
Công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa 100,000 5 % 07/04/2016
Công ty TNHH Bình Khánh 100,000 5 % 07/04/2016