Công ty cổ phần Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng (CDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    57.52 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    42.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng 1150434.0 57.522 % 07/04/2016
Nguyễn Thị Minh Phương 203428.0 10.171 % 31/12/2016
Nguyễn Văn Hiền Thành viên Hội đồng quản trị 136757.0 6.838 % 07/04/2016
Công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa 100000.0 5.0 % 07/04/2016
Công ty TNHH Bình Khánh 100000.0 5.0 % 07/04/2016