Công ty cổ phần Cầu Đuống (CDG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    42.68 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    57.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV 1478995.0 42.685 % 11/05/2016
Nguyễn Thị Phương 429389.0 12.392 % 11/05/2016
Nguyễn Thị Dung 187010.0 5.397 % 31/12/2016
Nguyễn Thị Liên 179186.0 5.171 % 11/05/2016
Nguyễn Đức Tuấn Trưởng Ban Kiểm soát 140391.0 4.052 % 11/05/2016