Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.77 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.4 %
  • Khác
    75.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xây dựng số 1 3,733,348 23.77 % 14/10/2014
Nguyễn Mạnh Tòng Ủy viên Hội đồng quản trị 1,000,006 6.37 % 03/05/2016
Trịnh Duy Minh 933,177 5.94 % 06/02/2015
Trần Mai Cường Chủ tịch Hội đồng quản trị 870,273 5.54 % 30/06/2015
Trần Thị Duyên 821,900 5.23 % 30/06/2015
Lê Phong Hiếu 726,580 4.63 % 21/07/2015
Trần Hữu Duyên 717,200 4.57 % 31/12/2014
Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam 714,000 4.55 % 14/10/2014
Hoàng Thị Hoài Linh Ủy viên Hội đồng quản trị 580,034 3.69 % 30/06/2015