Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.36 %
  • Khác
    99.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CC1 3733348.0 23.77 % 14/10/2014
Nguyễn Mạnh Tòng 985006.0 6.271 % 09/06/2017
Trịnh Duy Minh 933177.0 5.941 % 06/02/2015
Trần Mai Cường Chủ tịch Hội đồng quản trị 870273.0 5.541 % 30/06/2015
Trần Thị Duyên 821900.0 5.233 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Tú Oanh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 766620.0 4.881 % 15/06/2018
Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam 714000.0 4.546 % 14/10/2014
Hoàng Thị Hoài Linh Thành viên Hội đồng quản trị 580034.0 3.693 % 30/06/2015