Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng (CCP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    63.92 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    36.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty vận tải thủy PETROLIMEX 1534000.0 63.917 % 20/10/2016
Trần Thành Trung 161950.0 6.748 % 20/10/2016