Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ (CCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.17 %
  • Khác
    99.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Út Em Ủy viên Hội đồng quản trị 747500.0 16.25 % 30/06/2015
Thái Minh Thuyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 690000.0 15.0 % 30/06/2015
Phan Hoàng Tuấn Ủy viên Hội đồng quản trị 427300.0 9.289 % 30/06/2015
SADICO CANTHO 316250.0 6.875 % 28/06/2011
Nguyễn Phan Ngọc Dung 229900.0 4.998 % 19/06/2013
Thái Hoàng Tước 229500.0 4.989 % 30/06/2015
Thái Vân Thanh 218750.0 4.755 % 09/07/2015
Thái Châu Ủy viên Hội đồng quản trị 218750.0 4.755 % 23/06/2015