Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ (CCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.1 %
  • Khác
    99.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thái Hưng 869300.0 14.537 % 08/06/2017
Nguyễn Thị Út Em Thành viên Hội đồng quản trị 747500.0 12.5 % 30/06/2015
Thái Minh Thuyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 690000.0 11.538 % 30/06/2015
SADICO CANTHO 316250.0 5.288 % 28/06/2011
Thái Hoàng Tước 229500.0 3.838 % 30/06/2015
Thái Châu Thành viên Hội đồng quản trị 218750.0 3.658 % 23/06/2015
Thái Vân Thanh 218750.0 3.658 % 09/07/2015