Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ (CCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    99.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Thái Minh Thuyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 1138445.0 18.362 % 08/07/2017
Nguyễn Thị Út Em Thành viên Hội đồng quản trị 971750.0 15.674 % 08/07/2017
Công ty TNHH Thái Hưng 869300.0 14.021 % 08/06/2017
Phan Hoàng Tuấn 427300.0 6.892 % 08/07/2017
SADICO CANTHO 316250.0 5.101 % 28/06/2011
Thái Hoàng Tước 229500.0 3.702 % 30/06/2015
Thái Châu Thành viên Hội đồng quản trị 218750.0 3.528 % 23/06/2015
Thái Vân Thanh 218750.0 3.528 % 09/07/2015