Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ (CCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.17 %
  • Khác
    99.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Út Em Ủy viên Hội đồng quản trị 747,500 16.25 % 30/06/2015
Thái Minh Thuyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 690,000 15 % 30/06/2015
Phan Hoàng Tuấn Ủy viên Hội đồng quản trị 427,300 9.29 % 30/06/2015
SADICO CANTHO 316,250 6.88 % 28/06/2011
Thái Hoàng Tước 229,500 4.99 % 30/06/2015
Thái Châu Ủy viên Hội đồng quản trị 218,750 4.76 % 23/06/2015
Thái Vân Thanh 218,750 4.76 % 09/07/2015