Công ty Cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ (CCM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.12 %
  • Khác
    99.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Thái Minh Thuyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 1138445.0 18.362 % 08/07/2017
Công ty TNHH Thái Hưng 1130630.0 18.236 % 31/12/2017
Nguyễn Thị Út Em Thành viên Hội đồng quản trị 971750.0 15.674 % 08/07/2017
Thái Vân Thanh 884375.0 14.264 % 30/10/2018
Phan Hoàng Tuấn 427300.0 6.892 % 08/07/2017
Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ 316250.0 5.101 % 28/06/2011
Thái Hoàng Tước 298350.0 4.812 % 31/12/2017
Thái Châu Thành viên Hội đồng quản trị 284375.0 4.587 % 31/12/2017