Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.79 %
  • Khác
    95.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Triệu Dõng Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,360,000 11.28 % 26/06/2019
Trịnh Sướng 5,000,000 10.53 % 01/03/2018
Võ Đức Dũng 4,202,000 8.85 % 22/06/2016
Tăng Lưỡng Nghi 3,075,130 6.47 % 01/03/2018
Dương Thế Nghiêm Phó Tổng Giám đốc 3,002,100 6.32 % 01/03/2018