Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.86 %
  • Khác
    95.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Sướng Thành viên Hội đồng quản trị 5000000.0 10.526 % 01/03/2018
Võ Đức Dũng 4202000.0 8.846 % 22/06/2016
Nguyễn Triệu Dõng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3360000.0 7.074 % 31/12/2017
Tăng Lưỡng Nghi 3075130.0 6.474 % 01/03/2018
Dương Thế Nghiêm Phó Tổng Giám đốc 3002100.0 6.32 % 01/03/2018