Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.75 %
  • Khác
    91.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Đức Dũng 4,202,000 11.84 % 22/06/2016
Huỳnh Minh Quân 4,202,000 11.84 % 22/06/2016
Nguyễn Triệu Dõng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,200,000 9.01 % 30/06/2015
Nguyễn Thái Nguyên 2,750,000 7.75 % 22/06/2016
Nguyễn Ngọc Trâm 2,300,000 6.48 % 22/06/2016
Chen Duxiong 1,584,220 4.46 % 24/06/2016
REE CORP. 1,211,250 3.41 % 31/12/2012
AGRISECO 1,100,000 3.1 % 31/12/2013