Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.98 %
  • Khác
    95.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Đức Dũng 4202000.0 11.837 % 22/06/2016
Nguyễn Triệu Dõng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3360000.0 9.465 % 31/12/2015
REE CORP. 1211250.0 3.412 % 31/12/2012
AGRISECO 1100000.0 3.099 % 31/12/2013