Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25.68 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.24 %
  • Khác
    70.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước HFIC 4,556,250 25.98 % 30/06/2016
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 1,125,000 6.41 % 31/12/2015
Công ty Xăng dầu Khu vực II 900,000 5.13 % 31/12/2015
Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại Thuận Việt 731,250 4.17 % 31/12/2012
Nguyễn Văn Tâm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 540,000 3.08 % 30/06/2016