Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25.68 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.78 %
  • Khác
    70.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước HFIC 4556250.0 51.792 % 30/06/2016
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 1125000.0 12.788 % 31/12/2015
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Việt Phương 1125000.0 12.788 % 31/12/2016
Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại Thuận Việt 1096875.0 12.468 % 31/12/2016
Công ty Xăng dầu Khu vực II 900000.0 10.23 % 31/12/2015
Nguyễn Văn Tâm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 540000.0 6.138 % 30/06/2016
Lâm Thị Thu Hương 270000.0 3.069 % 30/06/2016