Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội (CCH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    70.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV 300000.0 30.0 % 21/08/2017
Đặng Văn Châu Thành viên Hội đồng quản trị 79380.0 7.938 % 21/08/2017
Nguyễn Quốc Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 74450.0 7.445 % 21/08/2017
Nguyễn Thị Thu Thủy 70790.0 7.079 % 21/08/2017
Nghiêm Thuận Ánh 45395.0 4.54 % 21/08/2017