Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (CC4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25.86 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    74.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xây dựng Hà Nội 4,137,500 25.86 % 23/06/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco 2,880,000 18 % 30/11/2018
Nguyễn Kim Thành 2,815,885 17.6 % 23/06/2017
Đoàn Duy Chinh 2,500,000 15.62 % 14/12/2018
Nguyễn Đình Bách 1,556,818 9.73 % 28/12/2018