Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.53 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    59.47 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Xây Dựng 4.45835E7 40.53 % 03/05/2017
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 2.09E7 19.0 % 03/05/2017
Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Nam Thịnh 1.65E7 15.0 % 03/05/2017
Lê Thành Thành viên Hội đồng quản trị 1.40768E7 12.797 % 03/05/2017
Công ty cổ phần Top American Việt Nam 1.21E7 11.0 % 03/05/2017