Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.49 %
  • Khác
    93.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Thị Bình Ủy viên Hội đồng quản trị 368,900 7.75 % 04/07/2016
Trần Công Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 313,564 6.59 % 04/07/2016
Hứa Minh Hồng Ủy viên Hội đồng quản trị 229,393 4.82 % 04/07/2016
Trương Ngọc Biên 217,000 4.56 % 04/07/2016
Trương Thị Hoàng Yến Ủy viên Hội đồng quản trị 217,000 4.56 % 04/07/2016
Nguyễn Quốc Trinh Phó Tổng Giám đốc 211,226 4.44 % 04/07/2016
Trương Thị Hoàng Anh 202,720 4.26 % 04/07/2016