Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.51 %
  • Khác
    95.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Thị Bình Thành viên Hội đồng quản trị 368900.0 7.75 % 04/07/2016
Trần Công Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 313563.0 6.587 % 04/07/2016
Hứa Minh Hồng Đại diện công bố thông tin 229393.0 4.819 % 04/07/2016
Trương Ngọc Biên 217000.0 4.559 % 04/07/2016
Trương Thị Hoàng Yến Thành viên Hội đồng quản trị 217000.0 4.559 % 04/07/2016
Nguyễn Quốc Trinh Thành viên Hội đồng quản trị 211226.0 4.437 % 04/07/2016
Trương Thị Hoàng Anh 202720.0 4.259 % 04/07/2016