Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    27.75 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.38 %
  • Khác
    54.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam 1,387,360 27.75 % 31/12/2012
Phạm Hữu Quý Lâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 438,120 8.76 % 31/12/2012
Goldchurch Limited 382,320 7.65 % 24/01/2008
Phan Văn Tạo 364,700 7.29 % 18/06/2015
Low Say Pun 364,700 7.29 % 18/06/2015
Balestrand Limited 245,300 4.91 % 08/12/2008
Lê Thị Ánh Tuyết 240,000 4.8 % 21/06/2010