Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.48 %
  • Khác
    76.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần 1387360.0 27.747 % 31/12/2012
Phạm Hữu Quý Lâm 438120.0 8.762 % 31/12/2012
Low Say Pun 364700.0 7.294 % 18/06/2015
Phan Văn Tạo 364700.0 7.294 % 18/06/2015
LANDIAL PTE.LTD 316000.0 6.32 % 22/06/2017
Balestrand Limited 245300.0 4.906 % 08/12/2008