Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (CAD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.48 %
  • Khác
    96.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Huỳnh Phụng Kiều 1.0E7 48.077 % 31/12/2014
Huỳnh Koc Hải Thành viên Hội đồng quản trị 1535917.0 7.384 % 31/12/2014
Ngô Văn Phăng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1192335.0 5.732 % 31/12/2014