Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (CAD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.28 %
  • Khác
    96.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Huỳnh Phụng Kiều 10,000,000 48.08 % 31/12/2014
Huỳnh Koc Hải Ủy viên Hội đồng quản trị 1,535,917 7.38 % 31/12/2014
Ngô Văn Phăng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,192,335 5.73 % 31/12/2014