Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (C92: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.36 %
  • Khác
    99.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Anh Hưng Đại diện công bố thông tin 2675113.0 96.927 % 11/04/2017
Phạm Đức Tiết 860000.0 31.16 % 14/03/2017
Văn Nam Trung 500076.0 18.119 % 02/06/2015
Nguyễn Thị Vân Thành viên Hội đồng quản trị 119822.0 4.341 % 30/06/2015
Nguyễn Đình Lục Phó Tổng Giám đốc 101552.0 3.68 % 30/06/2015