Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (C92: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.39 %
  • Khác
    99.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Anh Hưng Đại diện công bố thông tin 2,170,813 40.86 % 07/01/2016
Nguyễn Vĩnh Lộc 880,000 16.56 % 11/12/2015
Văn Nam Trung 500,076 9.41 % 02/06/2015
Phan Thị Phương Lan 264,389 4.98 % 19/05/2015