Công ty Cổ phần 471 (C71: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vương Thị Ánh Dương 998600.0 19.972 % 27/12/2016
Vương Đình Ngũ Chủ tịch Hội đồng quản trị 807262.0 16.145 % 02/06/2015
Mai Anh Đồng Thành viên Hội đồng quản trị 788820.0 15.776 % 02/06/2015
Lê Thái Quang Hào Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 778254.0 15.565 % 17/06/2016
Nguyễn Chí Thành 602036.0 12.041 % 02/06/2015