Công ty Cổ phần 471 (C71: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần 456 1,000,100 20 % 12/07/2016
Vương Đình Ngũ Chủ tịch Hội đồng quản trị 807,262 16.14 % 02/06/2015
Mai Anh Đồng Ủy viên Hội đồng quản trị 788,820 15.78 % 02/06/2015
Lê Thái Quang Hào Ủy viên Hội đồng quản trị 778,254 15.56 % 17/06/2016
Nguyễn Chí Thành Ủy viên Hội đồng quản trị 602,036 12.04 % 02/06/2015