Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (C69: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.1 %
  • Khác
    99.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Minh Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị 3100000.0 31.0 % 27/08/2018
Đào Thị Đầm Thành viên Hội đồng quản trị 1050000.0 10.5 % 27/08/2018
Lê Anh Luân Thành viên Hội đồng quản trị 475000.0 4.75 % 25/09/2016