Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.17 %
  • Khác
    96.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 2990054.0 17.568 % 27/10/2016
Nguyễn Lương Am Chủ tịch Hội đồng quản trị 1715575.0 10.08 % 20/01/2017
Lê Trường Sơn 1070790.0 6.291 % 26/12/2016
Nguyễn Đức Viện 1008000.0 5.922 % 27/10/2016