Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.3 %
  • Khác
    99.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 2,990,054 17.57 % 27/10/2016
Nguyễn Lương Am Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,359,127 13.86 % 30/06/2017
Phạm Thị Trung Hiếu 872,000 5.12 % 29/12/2017
Lê Trường Sơn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 619,890 3.64 % 30/06/2018