Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.47 %
  • Khác
    70.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Peter Eric Dennis 1204982.0 8.017 % 18/06/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1101848.0 7.331 % 18/06/2018
America LLC 956816.0 6.366 % 03/07/2018
VF1 713262.0 4.746 % 18/06/2018