Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.49 %
  • Khác
    40.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Peter Eric Dennis 859140.0 7.671 % 10/10/2016
America LLC 770930.0 6.883 % 31/12/2014
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 564590.0 5.041 % 24/09/2015
VF1 540350.0 4.825 % 08/03/2013