Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.8 %
  • Khác
    69.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Peter Eric Dennis 1095438.0 8.017 % 22/01/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1001680.0 7.331 % 20/10/2017
America LLC 925116.0 6.77 % 21/06/2017
VF1 648420.0 4.745 % 21/06/2017