Công ty Cổ phần 22 (C22: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.35 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    48.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Quốc phòng 1822764.0 51.345 % 26/02/2018
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Thành viên Hội đồng quản trị 160000.0 4.507 % 26/02/2018