Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    48.99 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    51.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 1475450.0 48.985 % 27/10/2015
CTCP Cơ điện IDC 543400.0 18.041 % 22/12/2016