Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    48.99 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    51.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 1,475,450 48.98 % 27/10/2015
HCPC 331,000 10.99 % 27/10/2015
Đặng Thị Thanh Hữu Thành viên Ban Kiểm soát 128,400 4.26 % 14/06/2016