Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    48.99 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    51.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 1475450.0 48.985 % 27/10/2015
HCPC 331000.0 10.989 % 27/10/2015
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 300000.0 9.96 % 25/11/2016
Đặng Thị Thanh Hữu Thành viên Ban Kiểm soát 191400.0 6.354 % 15/11/2016
CTCP Cơ điện IDC 187100.0 6.212 % 24/11/2016