Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.47 %
  • Khác
    75.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
BaoViet Holdings 28,951,362 40.09 % 30/06/2014
KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND 3,356,800 4.65 % 30/06/2014