Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.17 %
  • Khác
    69.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
BaoViet Holdings 2.8951362E7 40.099 % 30/06/2014
Yurie VietNam Securities Investment Trust 3628300.0 5.025 % 27/02/2018
KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND 3356800.0 4.649 % 30/06/2014