Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.11 %
  • Khác
    69.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
BaoViet Holdings 2.8951362E7 40.088 % 30/06/2014
KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND 3356800.0 4.648 % 30/06/2014