Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (BVN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    55 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.06 %
  • Khác
    43.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINATEX 2,750,000 55 % 31/12/2013
Lê Thị Thu 440,100 8.8 % 01/04/2015